من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

مبهم شناسی

مبهم هستم، از این جهت بدین نام خوانده میشوم که در تمامی صحبت هایم ابهامی نهفته است و همیشه ناچار به توضیح میشوم برای رفع ابهام. 

برای رهایی و آزادی از مبهمترین و بی منطق ترین  قسمت های ذهنم از ابهام های پیش آمده مینویسم.
خلاصه بگویم، یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد.
ابهم، یبهم،مبهم، ابهام

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان