من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

خجالتی

تلفنش زنگ خورده بود، یک خانوم پشت خط بودن گویا

زمان مکالمه یک دقیقه و خوردی بود، 16 بار از کلمه خواهش میکنم استفاده کرد.

بعد خواهش میکنم دوم منم شروع کردم به گفتن خواهش میکنم، یعنی میز و صندلی های خالی رو نگاه میکردم میگفتم خواهش میکنم، خودش هم خنده اش گرفته بود آخرای تماس🙂

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان