من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

مبهم نوشت

((الماس همان تِکّهِ ذغالی است))
کـانــْدَر خـَمِ عَشـق طاقــت آورد


مبهم نوشت
24/شهریور ماه/96


طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان