من مبهم

یک عدد مبهم برای رفع ابهام مینویسد

بازگشت

بعد حدود دو سال برگشتم به فضای مجازی.
هیچ جا خونه خود آدم نمیشه.

طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان